VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. 

Základní ustanovení

1.1 

Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují práva a povinnosti účastníků při provozování a užívání dále definované Služby.

2. 

Pojmy

2.1

Provozovatel:
Q – COM, spol. s r.o.
Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno
IČO: 255 38 659
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C, vložka 31520.

2.2

Administrátor – Uživatel Zákazníka, který má udělena administrátorská uživatelská práva.

2.3

Autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.

2.4

Cloud – Datové úložiště poskytované ze strany Provozovatele Zákazníkovi.

2.5

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2.6

Podmínky – Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky.

2.7

Pohotovostní doba – doba mezi 8 – 16 hodinou v pracovní dny.

2.8

Smlouva – Smlouva o poskytování cloudových služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

2.9

Smluvní strany – Provozovatel a Zákazník.

2.10

Spotřebitel – Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

2.11

Služba – Služba poskytovaná ze strany Provozovatele Zákazníkovi definovaná v bodě 3.1. této smlouvy.

2.12

Uživatel – Osoba, která využívá služby Cloudu na základě zpřístupnění ze strany Zákazníka.

2.13

Zákazník – Právnická nebo fyzická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu.

3. 

Popis služby

3.1 

Provozovatel Zákazníkovi (pracovní týmy, společnosti, domácnosti a jednotlivci) poskytuje službu privátního cloudového úložiště, která umožňuje sdílení, vzdálenou práci a synchronizaci dat.

4. 

Uzavření smlouvy

4.1 

Zákazník uzavře s Provozovatelem Smlouvu buď formou potvrzení objednávky nebo podpisem Smlouvy. Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzení objednávky ze strany Zákazníka nebo podpis Smlouvy oběma Smluvními stranami.

4.2

Provozovatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy nebo dohody s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nový návrh.

4.3

Po uzavření smlouvy vytvoří Provozovatel Zákazníkovi administrátorský účet, který mu umožní přístup ke Službě a možnost vytvořit uživatelské účty jednotlivých Uživatelů.

4.4

Náklady vzniklé Spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovné za odeslanou poštu), hradí Spotřebitel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.5

V případě, že je Smlouva uzavřena se Spotřebitelem prostředky komunikace na dálku nebo mimo obvyklé prostory k podnikání Provozovatele má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Toto právo zaniká, pokud dal Zákazník Provozovateli souhlas se započetím Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

4.6

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít libovolných kontaktních údajů provozovatele. Odstoupení od Smlouvy nabyde účinnosti po vzájemném potvrzení Poskytovatelem i Zákazníkem.

5. 

Uživatelské účty

5.1

Uživatelský účet Zákazníka je vytvořen po uzavření Smlouvy. Uživatelské účty pro další Uživatele vytváří a ruší v rámci administrátorského účtu Administrátor.

5.2

Administrátor může jednotlivým Uživatelům přidělit různá oprávnění přístupu ke složkám a souborům.

5.3

Každý Uživatel má svoje jedinečné uživatelské jméno a heslo. Provozovatel může požadovat ověření emailové adresy pro zřízení a ověření uživatelského účtu.

5.4

Heslo musí být jedinečné a Zákazník ani Uživatel by ho neměl využívat v jiných službách, aby bylo minimalizováno riziko jeho zneužití.

5.5

Zákazník a Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

5.6

Zákazník ani Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.7

Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy dojde k porušení povinnosti plynoucích z těchto Podmínek.

5.8

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu, aktualizace a opravy.

6. 

Práva a povinnosti Provozovatele

6.1

Provozovatel může požadovat po Zákazníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy.

6.2

Provozovatel má právo regulovat provoz a přístup ke Cloudu za účelem ochrany Cloudu, Uživatele a Zákazníka. Současně má právo průběžně kontrolovat způsob využití Služby ze strany Zákazníka a Uživatelů.

6.3

Provozovatel má právo nezřídit nebo nezpřístupnit Službu požadovanou Zákazníkem, pokud:

 • To není možné z technických důvodů.
 • Zákazník porušil Podmínky.
 • Zákazník úmyslně neuvedl správné osobní nebo identifikační údaje.
 • Nelze-li to po Provozovateli spravedlivě požadovat.

6.4

Provozovatel má právo z Cloudu bez předchozího upozornění a náhrady odstranit data:

 • Nahraná do Cloudu osobou, která k tomu nebyla oprávněna.
 • Porušující bod 7.6. Podmínek.
 • Přesahující velikost datového úložiště Cloudu dle zvolného tarifu.

6.5

Provozovatel má právo znepřístupnit Zákazníkovi a Uživateli přístup ke Cloudu nebo jeho části a omezit mu poskytování Služby, pokud se Zákazník dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delší než 14 dnů. V případě, že Zákazník dlužnou Cenu včetně příslušenství doplatí, je Provozovatel povinen opět Službu a přístup ke Cloudu Zákazníkovi a Uživateli v přiměřené době zpřístupnit.

6.6

Provozovatel je oprávněn omezit užívání Služby Zákazníkem nebo Uživatelem i bez jejich informování v následujících případech:

 • Došlo k porušení Podmínek podstatným způsobem.
 • Došlo ke zneužití Cloudu Zákazníkem, Uživatelem nebo třetí osobou.
 • Zákazník, Uživatel nebo jejich zařízení je cílem kybernetického útoku anebo existuje důvodné podezření o kybernetickém útoku.

Provozovatel je povinen po pominutí důvodu omezení Služby v přiměřené době opět Službu obnovit.

6.7

Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby a přístup ke Cloudu z důvodu údržby, opravy a aktualizací, a to na nezbytně nutnou dobu.

7. 

Práva a povinnosti Zákazníka a Uživatele

7.1

Zákazník je povinen zajistit dodržování povinností dle Podmínek u všech jeho Uživatelů.

7.2

Zákazník a Uživatel jsou povinni užívat Službu pouze způsobem, který je v souladu se Smlouvou, Podmínkami a příslušnými právními předpisy, jakož i poskytnutými písemnými návody a udělenými pokyny Provozovatele. Dále jsou povinni se řídit obecně platnými bezpečnostními standardy nebo bezpečnostními standardy Provozovatele.

7.3

Zákazník je povinen písemně informovat Provozovatele po celou dobu trvání Smlouvy o změně svých identifikačních údajů a o změně fakturačních údajů. Změny je Zákazník povinen oznámit Provozovateli nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

7.4

Zákazník a Uživatel nejsou oprávněni umožnit využívání Služby třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele (mimo funkce externího sdílení dat z prostředí Cloudu).

7.5

Zákazník a Uživatel je povinen při využívání Služby respektovat a chránit autorská práva Provozovatele a třetích osob.

7.6

Zákazník ani Uživatel nesmí do Cloudu ukládat data:

 • Sloužící k trestné nebo jiné zakázané činnosti.
 • Zasahující do autorských práv třetích osob.
 • Zasahující do ochranných známek třetích osob.
 • Propagující nacismus nebo jiné zakázané ideologie.
 • Propagující nenávist, násilí či rasovou nesnášenlivost.
 • Obsahující pornografii, zakázané násilí, ponižování lidí.
 • Která jsou v rozporu s právními předpisy.
 • Která jsou v rozporu s dobrými mravy.

8. 

Cena a platební podmínky

8.1

Zákazník je povinen za poskytování Služby platit sjednanou cenu.

8.2

Cena za užívání Služby je stanovena v Ceníku Provozovatele dle zvoleného tarifu za velikost datového úložiště.

8.3

Cena za užívání Služby bude hrazena na základě faktury vystavené ze strany Provozovatele. Faktura bude vystavena vždy k poslednímu dni příslušného měsíce.

8.4

Splatnost faktur je sjednána na 10 dnů.

8.5

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v Ceníku vždy bez příslušné daně z přidané hodnoty, která k ceně bude připočtena v zákonné výši.

8.6

Provozovatel je oprávněn Ceník a účtované ceny změnit, a to písemným oznámením doručeným Zákazníkovi minimálně 30 dnů předem. V případě, že Zákazník s novou výši cen nesouhlasí, může Provozovateli do 14 dnů sdělit, že s novou cenou nesouhlasí. V takovém případě se Smlouva ukončuje k poslednímu dni měsíce následujícímu po oznámení nové výši ceny.

9. 

Ukončení smlouvy

9.1

Pokud není sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

9.2

Smlouvu lze vypovědět kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

9.3

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Zákazník dostane do prodlení se zaplacením ceny služby delšímu než 30 dnů.

9.4

Každá ze Smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:

 • Druhá Smluvní strana hrubě neplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Podmínek.
 • Provozovatel z jakéhokoliv důvodu ztratí své oprávnění k provozování podnikatelské činnosti.
 • S druhou Smluvní stranou je zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace.

9.5

Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

9.6

Provozovatel je povinen data Zákazníka nahraná v Cloudu uchovat po dobu 30 dnů od ukončení Smlouvy a na žádost Zákazníka mu je vydat. Tímto ustanovením není dotčeno právo na uplatnění zadržovacího práva. V případě, že Zákazník o tato data ve stanovené lhůtě nepožádá, smí je Provozovatel bez náhrady vymazat.

10. 

Řízení incidentů

10.1

Za incident je považováno:

 • Neplánované přerušení dodávky Služby.
 • Omezení kvality Služby.
 • Bezpečnostní incident.
 • Potenciální přerušení dodávky Služby.
 • Vada Cloudu nebo neintegrita dat v Cloudu.

10.2

Za bezpečnostní incident je považováno jakékoliv ohrožení nebo narušení bezpečnosti Služby nebo její části, včetně stanovených bezpečnostních pravidel a opatření), které vede nebo by mohlo vést ke škodě.

10.3

Kategorie incidentů:

 • Urgentní – incident, který znemožňuje práci všem Uživatelům nebo významně negativně ovlivňuje chování Služby a vyžaduje okamžité řešení.
 • Prioritní – incident významně ovlivňující práci více Uživatelů nebo incident znemožňující práci jednomu Uživateli a vyžadující okamžité řešení.
 • Standardní – incident neovlivňující významně práci více Uživatelů a nevyžadující okamžité řešení.

10.4

Priority při řešení incidentů Provozovatelem:

 • Priorita 1 – urgentní incident,
 • Priorita 2 – prioritní incident.
 • Priorita 3 – standardní incident.

10.5

Prokáže-li se kdykoliv v průběhu řešení incidentu, že stanovená kategorie (priorita) incidentu neodpovídá výše uvedeným kategoriím incidentů, je Provozovatel oprávněn kategorii incidentu upravit.

10.6

Hlášení incidentů:

 • Incidenty Zákazník a Uživatel Provozovateli hlásí prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 14 Podmínek
 • Hlášení incidentu musí obsahovat jméno Uživatele, který incident nahlásil, přesnou formulaci incidentu a kategorii incidentu.
 • Za čas nahlášení incidentu se považuje jeho doručení Provozovateli, je-li incident nahlášen v Pohotovostní době Služby, v ostatních případech pak nejbližší začátek Pohotovostní doby Služby.
 • Jestliže hlášení incidentu neobsahuje všechny výše definované údaje, nebo formulace incidentu není jednoznačná, vyžádá si Provozovatel bez zbytečného odkladu potřebná doplnění hlášení o incidentu.

10.7

Reakční doba Provozovatele:

 • Urgentní incident – zahájení do 4 hodin v rámci Pohotovostní doby služby od nahlášení Provozovateli, vyřešení incidentu do 3 pracovních dnů.
 • Prioritní incident – zahájení řešení do 3 pracovních dnů od nahlášení Provozovateli, vyřešení do 7 pracovních dnů.
 • Standardní incident – zahájení řešení do 7 pracovních dnů od nahlášení Provozovateli, vyřešení do doby 30 dnů

10.8

Řešení incidentů:

 • Řešení incidentů provádí Provozovatel. Zákazník a Uživatel jsou povinni poskytnout Provozovateli součinnost tak, že na základě požadavků Provozovateli poskytují doplňující informace pro určení příčiny incidentu.
 • Incident je považován za vyřešený, pokud s ním Zákazník vysloví souhlas, nebo pokud Zákazník nevznesl oprávněné námitky k řešení ve lhůtě do 10 pracovních dnů od vyrozumění o vyřešení incident.
 • V případě reklamace ze strany Spotřebitele bude tato Reklamace zaslána na kontaktní údaje uvedené v čl. 14 Podmínek. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) Provozovateli.

11. 

Náhrada škody

11.1

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci právního řádu České republiky a Podmínek. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

11.2

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škody, které vzniknou druhé Smluvní straně v souvislosti s plněním Smlouvy, pokud jsou tyto škody zapříčiněny vyšší mocí nebo okolnostmi, které vylučují odpovědnost Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy.

11.3

Provozovatel se zavazuje vést odpovídající zálohy dat uložených do Cloudu.

11.4

Smluvní strany si sjednávají limitaci náhrady škody způsobené Provozovatelem do výše ceny poskytnuté Služby bez DPH za kalendářní měsíc předcházející vzniku škody.

11.5

Vylučuje se náhrada za nepřímé škody (např. ušlý zisk) způsobené ze strany Provozovatele.

12. 

Autorská a užívací práva

12.1

Provozovatel potvrzuje, že vykonává v potřebném rozsahu všechna majetková práva ke Službě, a že nejsou a do budoucna nebudou sjednány podmínky, které by Provozovateli ve výkonu tohoto práva bránily.

12.2

Licenční poplatek za oprávnění k výkonu autorských práv ke Službě ze strany zákazníka je součástí měsíční ceny za poskytování Služby.

12.3

Pokud použije Zákazník Cloud nebo jeho část na jiné účely nebo v rozporu s ustanoveními Podmínek bez souhlasu Provozovatele má Provozovatel právo, aby mu Zákazník odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl. Pokud vznikne Provozovateli prokazatelná škoda, má právo také na náhradu škody.

12.4

Zákazník ani Uživatel nesmí:

 • Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu, čtení nebo jinou analýzu či změnu Cloudu nebo jeho částí.
 • Odstranit žádné názvy, ochranné známky nebo obchodní názvy a informace o autorských právech.

12.5

Zákazník souhlasí s užitím svého jména a loga pro reference Provozovatele.

13. 

Vyšší moc

13.1

Okolnosti vyšší moci jsou takové okolnosti, které podstatně ovlivní hospodářský a sociální život celých územních celků a žádná ze Smluvních stran je nemůže ovlivnit, zejména se za okolnosti vyšší moci považují války, přírodní katastrofy, pandemie a pandemická opatření. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze Smluvních stran.

13.2

Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, je povinna okamžitě informovat druhou Smluvní stranu o existenci okolnosti vyšší moci. Toto sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu této okolnosti. Jestliže Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, neučiní sdělení ve smyslu tohoto bodu, nemůže se na okolnosti vyšší moci odvolávat.

13.3

Dokud přetrvává okolnost vyšší moci, nemohou Smluvní strany uplatňovat vzájemná práva a povinnosti. Jestliže trvá tato okolnost déle než tři měsíce, zavazují se Smluvní strany do jednoho následujícího měsíce dohodnout na dalším postupu. Nedojde-li v této době k dohodě ohledně dalšího postupu, má každá ze Smluvních stran právo od této Smlouvy odstoupit.

14. 

Komunikace

14.1

Pro potřeby Smlouvy včetně hlášení incidentů se stanovují následující základní komunikační místa na straně Provozovatele:

a) telefon: +420 515 551 715
b) email: podpora@q-com.cz

14.2

Provozovatel je oprávněn tato komunikační místa jednostranně změnit.

14.3

Provozovatel bude se Zákazníkem komunikovat prostřednictvím Zákazníkova kontaktního emailu. Povinnost písemné komunikace se Zákazníkem je splněna prostřednictvím emailu. Email se považuje za doručený okamžikem jeho odeslání.

15.

Mimosoudní řešení sporů

Tento článek se užije pouze v případě, že je Zákazník Spotřebitelem.

15.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem.

15.2

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on‑line).

15.3

Provozovatel je oprávněn k provozování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

16.

Zpracování osobních údajů

16.1

Ustanovení tohoto článku se užijí v případě, že Provozovatel se ocitne v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a dochází k předávání osobních údajů Zákazníkem, jakožto správcem, Provozovateli, jakožto zpracovateli, za účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem.

16.2

Provozovatel prohlašuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo všechny požadavky GDPR a souvisejících zákonů.

16.3

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje předané mu Zákazníkem pouze za účelem plnění Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy.

16.4

Provozovatel je oprávněn a Zákazník Provozovateli dává svolení k zapojení dalších zpracovatelů osobních údajů, je-li to nutné k řádnému poskytování služeb dle Smlouvy. V případě zapojení dalšího zpracovatele je Provozovatel povinen dodržovat podmínky dle čl. 28 GDPR.

16.5

Provozovatel není oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze.

16.6

Provozovatel je povinen zavázat mlčenlivostí všechny osoby, které budou v rámci činnosti pro Provozovatele zpracovávat osobní údaje předané mu Zákazníkem.

16.7

Provozovatel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR. Provozovatel prohlašuje, že tato opatření přijal a osobní údaje jsou v případě předání Provozovateli dostatečně chráněny.

16.8

Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování a je-li to možné, Provozovatel bude Zákazníkovi nápomocen při povinnosti Zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel nemusí mít technické možnosti vyřídit žádost o výkon práv subjektů údajů. Vyřizování těchto žádostí ze strany Zákazníka může být Provozovatelem zpoplatněno.

16.9

Provozovatel je povinen být Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, při zohlednění povahy informací, které má Provozovatel k dispozici.

16.10

Provozovatel je povinen osobní údaje předané mu Zákazníkem vymazat nebo je vrátit Zákazníkovi a vymazat existující kopie na základě písemného rozhodnutí Zákazníka doručeného nebo v případě ukončení této Smlouvy. Toto ustanovení se neuplatí, pokud je Provozovatel povinen si osobní údaje ponechat na základě zákonných ustanovení.

16.11

Provozovatel je povinen poskytnout Zákazníkovi na základě jeho požadavku informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinnosti stanovaných v čl. 28 GDPR a je povinen přispět k provedení auditu ve smyslu čl. 27, odst. 3, písm. h) GDPR.

17.

Závěrečná ustanovení

17.1

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory ze Smlouvy budou řešeny českými soudy, a to obecným soudem Provozovatele.

17.2

Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

17.3

Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

17.4

Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021.